Đại Tiến

Tên sản phẩm : Tương ớt 210G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 210G Đóng Gói Thùng:  60 chai/ thùng Loại đóng gói: chai nhựa  

Tên sản phẩm : Tương ớt 480G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 480G Đóng Gói Thùng:  24 chai/ thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 700G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 700g Đóng Gói Thùng:  15 chai/ thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 850G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 850G Đóng Gói Thùng:  15 chai/ thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 900G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 900G Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 5KG Pet Đại Tiến Khối lượng tịnh : 5kg Đóng Gói Thùng:  5 can/ thùng Loại đóng gói :  can nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 5KG Dẹp Đại Tiến Khối lượng tịnh : 5kg Đóng Gói Thùng:  4 bình/ thùng Loại đóng gói :  bình nhựa

Tên sản phẩm : Chao Ớt Nhỏ 170G ĐT Khối lượng tịnh : 170G Đóng gói thùng:  40 Hủ / thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Chao Ớt Trung 370G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 370G Đóng gói thùng:  24 Hủ / thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Chao Ớt Đại 750G – Đại Tiến Khối lượng tịnh : 750G Đóng gói thùng:  12 hủ / thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Tương Đen 210G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 210G Đóng Gói Thùng:  60 chai/ Thùng Loại đóng gói: Chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Đen 700G Đại Tiến Khối lượng tịnh : 700G Đóng Gói Thùng:  15 Chai / Thùng Loại đóng gói: Chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Đen 4,5Kg Pet Đại Tiến Khối lượng tịnh : 5 KG Đóng Gói Thùng:  04 Bình / Thùng Loại đóng gói: Bình nhựa