Đại Tiến

Tên sản phẩm : Tương ớt Đại Tiến 210 g Khối lượng tịnh : 210 g Đóng gói Lốc : 12 chai/ Lốc Đóng Gói Thùng:  60 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa  

Tên sản phẩm : Tương ớt ĐT 480g Khối lượng tịnh : 480g Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt ĐT 700g Khối lượng tịnh : 700g Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt ĐT 850 g Khối lượng tịnh : 850 g Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt ĐT 900 g Khối lượng tịnh : 900 g Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt ĐT 5 kg Khối lượng tịnh : 5kg Đóng Gói Thùng:  5 can/thùng Loại đóng gói :  can nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt ĐT 5 kg dẹp Khối lượng tịnh : 5kg Đóng Gói Thùng:  4 bình/thùng Loại đóng gói :  bình nhựa