Đại Bình Dương

  Tên sản phẩm : Tương ớt 720 g Khối lượng tịnh : 720 g Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt 850 g Khối lượng tịnh : 850 g Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt 900 g Khối lượng tịnh : 900 g Đóng Gói Thùng:  15 chai/thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt  2kg Khối lượng tịnh : 2kg Đóng Gói Thùng:  4 bình/thùng Loại đóng gói :  bình nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt 5kg Pet vuông Khối lượng tịnh : 5kg Đóng Gói Thùng: 5 can/thùng Loại đóng gói: can nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt 5 kg dẹp Bình Dương Khối lượng tịnh : 5kg Đóng Gói Thùng:  4 bình/thùng Loại đóng gói :  bình nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt 5kg dẹp- Đại Bình Dương Khối lượng tịnh : 5kg Đóng Gói Thùng:  4 bình/thùng Loại đóng gói :  bình nhựa

Tên sản phẩm : Tương ớt 5kg dẹp 430 Khối lượng tịnh : 430 g Đóng Gói Thùng:  4 bình/thùng Loại đóng gói :  bình nhựa

nội dung sản phẩm….