Đại Bình Dương

Tên sản phẩm : Tương Ớt 210G ĐBD Khối lượng tịnh : 210G Đóng Gói Thùng:  60 chai/ Thùng Loại đóng gói: Chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 480G ĐBD Khối lượng tịnh : 480G Đóng Gói Thùng:  24 Chai / Thùng Loại đóng gói: Chai nhựa

  Tên sản phẩm : Tương Ớt 700G ĐBD Khối lượng tịnh : 700G Đóng Gói Thùng:  15 chai/ thùng Loại đóng gói: chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 850G ĐBD Khối lượng tịnh : 850G Đóng Gói Thùng:  15 Chai / Thùng Loại đóng gói: Chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 900G ĐBD Khối lượng tịnh : 900G Đóng Gói Thùng:  15 Chai / Thùng Loại đóng gói: Chai nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 2Kg ĐBD Khối lượng tịnh : 2 KG Đóng Gói Thùng:  06 Bình / Thùng Loại đóng gói: Bình nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 5kg Pet ĐBD Khối lượng tịnh : 5 KG Đóng Gói Thùng:  04 Bình / Thùng Loại đóng gói: Bình nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 5KG Dẹp BD Khối lượng tịnh : 5 KG Đóng Gói Thùng:  05 Can / Thùng Loại đóng gói: Can nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 5kg Dẹp ĐBD Khối lượng tịnh : 5 KG Đóng Gói Thùng:  04 Can / Thùng Loại đóng gói: Can nhựa

Tên sản phẩm : Tương Ớt 430 Dẹp ĐBD Khối lượng tịnh : 4,3 KG Đóng Gói Thùng:  05 Can / Thùng Loại đóng gói: Can nhựa

Tên sản phẩm : Chao Môn Nhỏ 170G Khối lượng tịnh : 170G Đóng Gói Thùng:  40 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Chao Môn Trung 370G ĐBD Khối lượng tịnh : 370G Đóng Gói Thùng:  24 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Chao Môn Đại 800G ĐBD Khối lượng tịnh : 800G Đóng Gói Thùng:  12 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Chao Môn Nhỏ 170G BD-HV Khối lượng tịnh : 170G Đóng Gói Thùng:  40 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Chao Môn Trung 350G BD-HV Khối lượng tịnh : 350G Đóng Gói Thùng:  24 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa

Tên sản phẩm : Chao Môn Đại 750G BD-HV Khối lượng tịnh : 750G Đóng Gói Thùng:  12 Hủ /thùng Loại đóng gói: hủ nhựa